Search
Generic filters

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD OBCHODNÍHO CENTRA OC CENTRAL MOST

Vážení zákazníci, dodržujte následující pravidla v budově, jejím okolí a v prostorách garáže.

V prostorách OC Central Most i na všech venkovních plochách tvořících součást OC Central Most je zejména zakázáno:

• Užívat fyzické síly, násilí, neslušných gest, výrazů projevů hanobících rasu, náboženství nebo skupinu osob, v jejichž důsledku může dojít k výtržnostem a k ohrožení nebo omezení ostatních osob.
• Nosit střelné zbraně s výjimkou policejních složek a příslušníků ozbrojených sil, vnášet či přinášet jiné nebezpečné předměty.
• Znečišťovat objekt, odkládat odpadky a žvýkačky mimo vyhrazené odpadkové koše.
• V prostoru nákupní pasáže a garáže OC jezdit na kole, kolečkových bruslích, botách s kolečkem (Heelys), skateboardech, segway, koloběžkách a elektro-koloběžkách a jiných dopravních prostředcích mimo kompenzační pomůcky. Dále je zakázáno uzamykání či poutání jízdních kol, vozíků a jiného materiálu v prostorách obchodního centra, jízda osob starších 5 let na nákupních vozících.
• Poškozovat či znečišťovat majetek obchodního centra (graffity atp.) nebo působit škodu jakékoli další osobě.
• Používat hlasitých projevů, pouštět nahlas rozhlasové nebo jiné audio přístroje. Rušit, nebo jinak obtěžovat ostatní osoby v objektu svým projevem, oblečením, hlukem zápachem atd.
• Provádět bez souhlasu správy centra jakékoli obchodní aktivity (distribuci letáků, nabídku vzorků, provádění anket a průzkumů, vystavování produktů, vozidel s reklamou atp.).
• Vstup se psy do prostor OC je zakázán mimo asistenčních a služebních psů.
• Konzumovat alkoholické nápoje zejména ve veřejných prostorách centra (pasáže, jídelna) mimo vnitřní prostory restaurací či zahrádek s obsluhou.
• Užívat a vnášet omamné a psychotropní látky na celém území obchodního centra.
• Používání únikových východů zákazníky, mimo případ evakuace centra.
• Vstup do objektu osobám mladším 10 let bez doprovodu zákonného zástupce.
• Vstupovat s nákupními vozíky, kočárky nebo vozíky pro invalidy na eskalátory.
• Zanechávat nákupní vozíky volně mimo vyhrazené kóje.
• Mýt motorová vozidla, provádět opravy vozidel v garáži OC vyjma prostor k tomu určených.
• Ležet nebo spát kdekoliv v prostorách objektu (odpočinkové zóny, lavičky atp.).
• Kouření cigaret vč. elektronických cigaret, vapování a IQOS.
• Fotografování nebo filmování bez souhlasu správy centra.
• Odkládání jakékoli věci a ponechat je zde bez dozoru osoby, která je odložila.
• Provádět politické či jiné akce bez předchozího písemného souhlasu Správy centra Central Most.
• Užívat prostory a plochy jinak, než je obvyklé užívání související s nákupem / návštěvou obchodního centra.
• Vstupovat do prostoru kolotočových vchodů s kočárky, nákupními vozíky nebo vozíky pro invalidy.

• Konzumovat zbytky jídel jiných osob ponechaných na stolech samoobslužné jídelny či ve sběrných vozících jednotlivých prodejců jídla.
• Konzumovat donesené jídlo a nápoje v prostorách samoobslužné jídelny.
• Zdržovat se a sdružovat se v prostorách samoobslužné jídelny mimo dobu nezbytně nutnou pro konzumaci jídla zakoupeného u prodejců jídla.
• Používání otevřeného ohně v prostorách OC.
• Zneužívání prostředků požární ochrany.
• Žebrání.

 

Další ustanovení Návštěvního řádu:
• Při zneužití nebo poškození majetku patřící obchodního centru bude na původci vymáhána finanční náhrada za uvedení zařízení do původního stavu.
• V případě evakuace objektu OC Central Most je každý povinen dodržovat Evakuační řád a řídit se pokyny pověřených pracovníků a instrukcí vysílaných místním rozhlasem.
• Vlastník OC Central Most nezodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví zákazníků a návštěvníků, pokud byly způsobeny vlastním zaviněním či zaviněním třetích osob.
• Správa OC Central Most nebo jí delegovaná bezpečnostní služba mají právo zakázat vstup do prostor centra či vykázat z prostor obchodního centra a souvisejících venkovních ploch kohokoliv, kdo poruší výše uvedená pravidla Návštěvního řádu. V případě porušování obecně závazných předpisů, zejména v případě podezření na naplnění skutkové podstaty přestupku či trestného činu správa OC Central Most oznámí toto podezření příslušnému veřejnoprávnímu orgánu.
• OC Central Most je pod trvalým dohledem kamerového systému provozovatele. Provoz kamerového systému je realizován v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

 

Návštěvníci OC Central Most jsou povinni:
• Dodržovat hygienická opatření přijatá v obchodních jednotkách.
• Dodržovat pokyny oznamované info-grafikou, interním rozhlasem obchodního centra či obchodních jednotek.Správa centra si vyhrazuje právo měnit či doplnit ustanovení tohoto řádu.

V Mostě dne 1. 1. 2023

Skip to content