Search
Generic filters

Zásady o ochraně soukromí

Tyto zásady o ochraně soukromí („dále jen „Zásady“) upravují podmínky, za nichž společnost EPG Central Most s.r.o., IČ: 05821576, se sídlem náměstí Republiky 1078/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 269754 (dále jen „Společnost“), která je vlastníkem obchodního centra OC Central Most na adrese Radniční 3400, 434 01 Most (dále jen „Obchodní centrum“), zpracovává osobní údaje v souvislosti s aktivitami a službami při provozu Obchodního centra a webových stránek www.centralmost.cz (dále jen „Webové stránky“).

Ochranu Vašich osobních údajů bereme vážně a chceme, abyste se při návštěvě našeho Obchodního centra a Webových stránek cítili bezpečně a příjemně. Z tohoto důvodu respektujeme důvěrnost Vašich osobních údajů a jednáme v souladu s ustanoveními právních předpisů o ochraně osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a řídíme se těmito Zásadami.

Těmito Zásadami Vás Společnost informuje o tom, jakým způsobem, za jakými účely a v jakém rozsahu Společnost využívá Vaše osobní údaje, a jaké informace o Vás jako návštěvníkovi Obchodního centra či uživateli Webových stránek může Společnost zpracovávat.

1. Základní informace o zpracovávání osobních údajů Společností
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě zákonného titulu, korektně, transparentním způsobem, a to pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely. Osobní údaje zpracováváme v minimálním nezbytném rozsahu a ukládáme je ve formě umožňující Vaší identifikaci po nezbytnou dobu ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše osobní údaje zpracováváme takovým způsobem, aby byla dostatečně zajištěna jejich integrita a důvěrnost, tj. pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření a náležitého zabezpečení před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Dodržujeme zásadu zdržení se zpracování osobních údajů a minimalizace údajů. Vaše osobní údaje proto uchováváme, pokud je shromažďujeme, pouze pokud je to nezbytné pro dosažení účelu zpracování údajů nebo jak je stanoveno v různých lhůtách uchovávání stanovených zákonem. Pokud příslušný účel zanikne z důvodu odvolání vašeho souhlasu a/nebo uplynutím zákonné lhůty pro uchovávání údajů, jsou příslušné údaje běžně zablokovány nebo smazány v souladu se zákonnými ustanoveními.

2. Právní důvod, účely a rozsah zpracování Vašich osobních údajů
Naše Společnost je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje z následujících právních důvodů a pro následující účely:

Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění povinností vyplývajících ze smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení

Registrace a členství v Central Club
Naše Společnost zpracovává Vaše osobní údaje za účelem Vaší registrace do věrnostního programu pro registrované členy „Central Club“ (dále jen „Klub“) v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, pohlaví, e-mailová adresa, a telefonní číslo.

Jakmile se stanete členem Klubu, zpracovává naše Společnost Vaše osobní údaje ve stejném rozsahu za účelem poskytování výhod vyplývajících z členství v Klubu.

Pro bližší informace o fungování Klubu Vás odkazujeme na „Všeobecná pravidla Central Klubu“, která jsou dostupná na webové adrese www.centralclub.cz/docs/pravidla-klubu.pdf. Členové Klubu jsou při registraci do Klubu informování prostřednictvím e-mailové adresy o zpracování jejich osobních údajů v rámci Klubu na základě dokumentu „Oznámení o ochraně osobních údajů“, který spolu se Zásadami poskytuje všechny nezbytné informace o zpracování osobních údajů členů Klubu dle Nařízení.

Registrace a účast v soutěžích
V případě, že se účastníte námi pořádané spotřebitelské soutěže (např. soutěže pořádané na našich Facebookových stránkách nebo soutěže organizované pro členy Klubu), zpracovává naše Společnost Vaše osobní údaje za účelem Vaší účasti v dané soutěž v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, adresa bydliště, telefonní číslo a e-mailová adresa.

Zpracování osobních údajů nezbytné pro oprávněné zájmy naší Společnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení

Poskytování, vylepšení a podpora našich Webových stránek
Abychom Vám umožnili zobrazit a užívat naše Webové stránky, zpracovává naše Společnost za účelem technického zajištění provozu Webových stránek a monitorování jejich funkcí Vaši anonymizovanou IP adresu a čas navštívení našich Webových stránek. Pro účely vylepšení našich on-line služeb a Webových stránek používáme Vaši anonymizovanou IP adresu taktéž pro statistické analýzy týkající používání našich Webových stránek, a to zejména analýzy dat, identifikace trendů využití, výpočty a statistiky o uživatelském chování. Dále používáme informace, které váš prohlížeč předá našemu serveru v anonymizované podobě – z nichž vás není možné identifikovat – k analýze a zlepšení našich služeb. Tímto způsobem jsme například schopni identifikovat možné chyby.

Kamerové systémy
Pokud navštívíte naše Obchodní centrum, zpracovává naše Společnost Vaše osobní údaje v rozsahu Vaší podobizny a chování zachyceného na kamerovém záznamu prostřednictvím kamerových systémů. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zajištění bezpečnosti všech osob v Obchodním centru včetně ochrany jejich majetku, jakož i ochrany majetku subjektů provozujících obchody v Obchodním centru a ochrany majetku Společnosti. Kamerový systém provozovaný v Obchodním centru chrání osoby nacházející se v Obchodním centru i proti dalším ohrožením bezpečnosti v důsledku trestné činnosti páchané v Obchodním centru a dalších rizik ohrožujících fyzickou bezpečnost těchto osob.

Vstupující návštěvníci jsou informováni o kamerovém systému se záznamem prostřednictvím informačních tabulí umístěných u vstupů do Obchodního centra.

Použití kontaktního formuláře
Pokud na našich Webových stránkách používáte kontaktní formulář pro Vaše dotazy adresované naší Společnosti, používáme Vámi poskytnuté osobní údaje, včetně Vašich kontaktních údajů, pouze k vyřízení položeného dotazu.

Posuzování a vyřizování nároků
Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje návštěvníků Obchodního centra, zákazníků nájemců, kteří mají se Společností uzavřenou nájemní smlouvu na prostory v Obchodním centru, zaměstnanců těchto nájemců, zaměstnanců a dodavatelů Společnosti, zaměstnanců společnosti vykonávající správu obchodního centra, jakož i zaměstnanců subjektu zajišťujícího ostrahu Obchodního centra v souvislosti s řešením ztrát a nálezů v Obchodním centru, dále v souvislosti s jakýmkoliv protiprávním jednáním či jakoukoliv mimořádnou událostí, k nimž došlo v Obchodním centru. V této souvislosti Společnost za účelem posouzení a vyřízení svých nároků vůči těmto subjektům údajů či jejich nároků vůči Společnosti zpracovává osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, číslo případné interní ID karty, fotografie a případně další osobní údaje nezbytné pro konečné vyřešení těchto nároků.

Zasílání hromadných sdělení členům Central Club
Naše Společnost zpracovává osobní údaje členů Central Club v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, pohlaví, e-mailová adresa, telefonní číslo a nákupní preference za účelem zasílání informačních dokumentů ohledně různých akcí pořádaných v obchodním centru a za účelem zasílání hromadných obchodních sdělení členům klubu, které představují určité nadstandartní výhody vyplývající z členství v klubu.

Zpracování osobních údajů na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení

Marketing
Vaše osobní údaje mohou být naší Společností zpracovávány pro marketingové účely, pouze pokud jste k těmto účelům udělili svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Konkrétně tak může naše Společnost na základě Vašeho souhlasu zpracovávat Vaše osobní údaje pouze pro níže uvedené účely a v níže uvedeném rozsahu:

Zveřejnění Vašeho jména, příjmení, pohlaví, věku a okresu trvalého bydliště na webových portálech, sociálních sítích a jiných reklamních materiálech Společnosti pro propagační a marketingové účely spojené s Vaší účastí ve spotřebitelských soutěžích pořádaných naší Společností.

Vytvoření, použití a zveřejnění fotografií, popř. jiných obrazových, zvukových nebo audiovizuálních záznamů s Vaší podobiznou, na webových portálech, sociálních sítích a jiných reklamních materiálech Společnosti pro propagační a marketingové účely spojené s Vaší účastí či výhrou ve spotřebitelských soutěžích pořádaných Společností.

Cookies
Naše Společnost používá soubory Cookies, což jsou malé textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím Vašeho prohlížeče. Cookies naší Společnosti pomáhají učinit naše online služby uživatelsky přívětivější, efektivnější, bezpečnější a mohou taktéž sloužit k implementaci některých uživatelských funkcí. Naše Společnost používá Cookies na základě Vašeho souhlasu, který vyslovujete přijetím nastavení Cookies, které se Vám zobrazí při návštěvě našich Webových stránek.

Cookies mohou obsahovat různé osobní údaje (např. IP adresu či konfiguraci Vašeho prohlížeče a počítače). Svůj souhlas s ukládáním Cookies můžete odvolat výběrem příslušného nastavení ve Vašem webovém prohlížeči nebo ve výše zmíněném nastavení Cookies. V případě odvolání Vašeho souhlasu s používáním Cookies nebudete moci plně využívat všechny funkce našich online služeb.

3. Z jakých zdrojů získáváme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje získáváme z několika zdrojů:

Údaje získané od Vás jako subjektu údajů

Shromažďujeme ty osobní údaje, které nám o Vaší osobě dobrovolně poskytnete (např. při registraci do Klubu prostřednictvím Webových stránek či automatu Klubu v Obchodním centru, při registraci do námi pořádaných spotřebitelských soutěží, v souhlasu se zpracováním osobních údajů aj.) nebo údaje, které získáme v souvislosti s Vašimi dotazy, připomínkami, žádostmi apod.

Kamerové systémy

Vaše osobní údaje získáváme taktéž prostřednictvím kamerových záznamů z kamerového systému umístěného v Obchodním centru.

Internet a sociální sítě

Vaše osobní údaje získáváme rovněž z veřejně dostupných zdrojů, a to zejména z našich Webových stránek a profilech na stránkách sociálních sítí (např. Facebook).

Cookies

Zdrojem Vašich osobních údajů jsou taktéž Cookies, které používáme v souvislosti s Vaší aktivitou na našich Webových stránkách a online služeb.

Nástroje webové analytiky

Pro účely nepřetržité optimalizace a maximální přívětivosti uživatelského rozhraní využívají některé z našich služeb rovněž online webové analytické služby a sociální pluginy uvedené níže. Tato automaticky sbíraná data nejsou spojena s daty z jiných zdrojů. Vyhrazujeme si však právo zpětně tato data ověřit v případě, kdy jsme upozorněni na konkrétní riziko jejich zneužití.

Naše Společnost tak na Webových stránkách používá následující nástroje webové analytiky:

Google Analytics
Google Analytics společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“), používá Cookies pro analýzu Vašeho využívání našich Webových stránek (zejména k analýze Vašeho chování při používání Webových stránek, k vytváření zpráv a přehledů o Vaší aktivitě na Webových stránkách, popř. k poskytování dalších služeb týkajících se používání Webových stránek a činnosti internetu).

Zprávy o chování uživatelů, které soubory Cookies pluginu Google Analytics shromažďují, jsou zasílány na server Google v USA, kde jsou archivovány. Jelikož však naše Společnost aktivovala v Google Analytics funkci anonymizace IP adres, je Vaše IP adresa bezprostředně po vstupu dat do Sběrné sítě Analytics zkrácena (konkrétně její poslední trojčíslí). Vaše data jsou tak anonymizována ještě předtím, než jsou pluginem Google Analytics kamkoliv uložena nebo jakkoliv zpracována. Nadto, IP adresa přenášená Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics není ani nebude spojena s žádnými jinými údaji, které jsou společností Google uchovávány.

Shromažďování dat vygenerovaných soubory Cookies a jejich používání společností Google Analytics můžete zabránit stažením a instalací pluginu dostupného na webovém odkazu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs). Podrobné informace o podmínkách používání a pravidlech ochrany osobních údajů naleznete na adrese www.google.com/analytics/terms/gb.html nebo na adrese www.google.com/policies/.

Záznamové soubory

Naše Společnost a poskytovatelé hostingu Webových stránek zaznamenávají ve svých databázích údaje o přístupu k serveru, na kterém je umístěna webová prezentace našich Webových stránek. Když navštívíte naše Webové stránky, Váš internetový prohlížeč odešle automaticky některé informace na server Webových stránek, aby umožnil komunikaci mezi Vaším prohlížečem a serverem. Tyto informace jsou uloženy v tzv. záznamových souborech.

Záznamové soubory obsahují především informace o:

typu a verzi prohlížeče, který používáte;

typu a verzi Vašeho operačního systému;

internetových stránkách, z nichž jste na naše Webové stránky stránku přišli;

IP adrese Vašeho počítače;

datu, času a úspěšnosti vyhledání našich Webových stránek;

času Vašeho přístupu na Webové stránky;

objemu předávaných dat mezi serverem a Vaším počítačem;

počtu návštěv a průměrném času stráveném na našich Webových stránkách;

Údaje v záznamových souborech jsou z bezpečnostních důvodů uchovávány pouze po dobu trvání účelu zpracování. Pokud daný účel uchovávání záznamových souborů již netrvá, jsou záznamové soubory vymazány. Údaje, jejichž další uchovávání je nezbytné z důvodu poskytnutí důkazů, nebudou vymazány do okamžiku, kdy bude příslušný případ uzavřen.

4. Příjemci Vašich osobních údajů
Naše Společnost je oprávněna za podmínek stanovených platnými právními předpisy předat Vaše osobní údaje za účelem dalšího zpracování osobám (příjemcům), které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Výše uvedenými příjemci osobních údajů jsou zejména tyto kategorie příjemců:

administrátoři našich Webových stránek,

správce Obchodního centra,

dodavatel zajišťující vydávání věrnostní karty Klubu;

dodavatel zajišťující správu Klubu;

členové korporátní skupiny naší Společnosti,

externí subjekty zajišťující pořizování fotografií a audiovizuálních záznamů s Vaší podobiznou,

externí subjekty zajišťující pořádání akcí v Obchodním centru,

externí právní zástupci;

orgány činné v trestním řízení, soudy, správní orgány v souladu se zákonnými povinnostmi Správce,

provozovatel kamerových záznamů,

bezpečnostní agentura zajišťující ostrahu Obchodního centra.

5. Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu potřebnou k naplnění účelu zpracování osobních údajů, která je určena individuálně a o jejíž délce jste informováni také individuálně. Jakmile je účel zpracování osobních údajů naplněn a neexistuje žádný další účel, pro který bychom byli oprávněni osobní údaje zpracovávat, provádíme výmaz osobních údajů.

V případě osobních údajů zpracovávaných na základě Vašeho souhlasu provedeme výmaz osobních údajů také v případě, kdy svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvoláte.

Pokud osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu a vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, Vaše osobní údaje rovněž vymažeme, poté co Vás o této skutečnosti informujeme.

Konkrétně Vaše osobní údaje zpracováváme po níže uvedenou dobu:

Doba zpracování osobních údajů pro účely uzavření smlouvy a plnění povinností vyplývajících ze smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení

Registrace a členství v Central Club
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání členství v Klubu a po ukončení Vašeho členství po dobu stanovenou právními předpisy pro vymáhání případných nároků vůči Vám či z Vaší strany vůči nám (např. po dobu běhu promlčecí lhůty stanovené občanským zákoníkem).

Registrace a účast v soutěžích
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání dané spotřebitelské soutěže a po jejím ukončení po dobu stanovenou právními předpisy pro vymáhání případných nároků vůči Vám či z Vaší strany vůči nám (např. po dobu běhu promlčecí lhůty stanovené občanským zákoníkem).

Doba zpracování osobních údajů nezbytná pro oprávněné zájmy naší Společnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení

Poskytování, vylepšení a podpora našich Webových stránek
Poté, co opustíte naši internetovou stránku, vymažeme nebo anonymizujeme vaši IP adresu s výhradou jakýchkoli zákonných povinností tuto IP adresu uchovat. Dále uchováváme Vaší IP adresu po dobu stanovenou právními předpisy pro vymáhání případných nároků vůči Vám či z Vaší strany vůči nám (např. po dobu běhu promlčecí lhůty stanovené občanským zákoníkem).

Kamerové systémy
V případě kamerových systémů zpracováváme Vaše osobní údaje obsažené na záznamech z kamer na záznamovém zařízení po dobu, která je nezbytná k tomu, aby Společnost mohla zjistit a prošetřit případný incident. Po uplynutí této doby jsou kamerové záznamy vymazány přepisem ve smyčce. Jsme oprávněni zpracovávat určitý úsek kamerových záznamů i po dobu delší, je-li to nezbytné pro vymáhání případných nároků vůči Vám či z Vaší strany vůči nám nebo z důvodu jiného oprávněného zájmu Společnosti.

Použití kontaktního formuláře
Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k vyřešení Vašeho dotazu. Dále uchováváme Vaše osobní údaje po dobu stanovenou právními předpisy pro vymáhání případných nároků vůči Vám či z Vaší strany vůči nám (např. po dobu běhu promlčecí lhůty stanovené občanským zákoníkem).

Posuzování a vyřizování nároků
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytnou pro konečné vyřízení právních nároků nebo případných sporů v souvislosti s těmito nároky.

Zasílání hromadných sdělení členům Central Club
Osobní údaje členů Central Club budou zpracovávány po dobu trvání členství v Klubu a po ukončení Vašeho členství po dobu stanovenou právními předpisy pro vymáhání případných nároků vůči Vám či z Vaší strany vůči nám (např. po dobu běhu promlčecí lhůty stanovené občanským zákoníkem).

Zpracování osobních údajů na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení

Marketing
Vaše osobní údaje zveřejňované na webových portálech, sociálních sítích a jiných reklamních materiálech pro propagační a marketingové účely spojené s Vaší účastí ve spotřebitelských soutěžích pořádaných naší Společnost uchováváme po dobu tří let od zahájení dané soutěže nebo do odvolání Vašeho souhlasu. Nad rámec takto stanovené doby je naše Společnost oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu stanovenou právními předpisy pro vymáhání případných nároků vůči Vám či z Vaší strany vůči nám (např. po dobu běhu promlčecí lhůty stanovené občanským zákoníkem).

Vaše fotografie, popř. jiné obrazové, zvukové nebo audiovizuální záznamy s Vaší podobiznou, zveřejňované na webových portálech, sociálních sítích a jiných reklamních materiálech naší Společnosti pro propagační a marketingové účely spojené s Vaší účastí či výhrou ve spotřebitelských soutěžích pořádaných Společností uchováváme po dobu tří let od zahájení dané soutěže nebo do odvolání Vašeho souhlasu. Nad rámec takto stanovené doby je naše Společnost oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu stanovenou právními předpisy pro vymáhání případných nároků vůči Vám či z Vaší strany vůči nám (např. po dobu běhu promlčecí lhůty stanovené občanským zákoníkem).

Cookies
Naše Webové stránky používají Cookies, které jsou po uzavření webového prohlížeče automaticky odstraněny (tzv. krátkodobé Cookies). Příležitostně však naše Společnost používá taktéž „trvalé Cookies“, které zůstávají ve Vašem zařízení do té doby, než vyprší jejich platnost nebo dokud nedojde k jejich ručnímu odstranění. Doba zpracovávání těchto trvalých Cookies je závislá na nastavení Vašeho prohlížeče.

6. Předávání údajů do třetích zemí
V rámci používání pluginu Google Analytics předáváme některé Vaše osobní údaje společnosti Google do USA, která se zavázala k dodržování zásad programu „Privacy Shield“ (tzv. štít na ochranu soukromí), který zajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů na základě Rozhodnutí Komise 2016/1250 ze dne 12. července 2016. Více informací o štítu EU-USA na ochranu soukromí je možné naleznout na webové stránce https://support.google.com/analytics/answer/7105316?hl=en&ref_topic=2919631. S výjimkou předávání osobních údajů společnosti Google nejsou Vaše osobní údaje předávány do zemí mimo EU a/nebo EHP.

7. Vaše práva jako subjektu údajů
Jakožto subjekt údajů máte následující práva:

Právo na informace

Právo na přístup k osobním údajům

Právo na opravu

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Právo na omezení zpracování

Právo na přenositelnost údajů

Právo vznést námitku

Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování

Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Výše uvedená práva můžete s výjimkou práva podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů uplatnit prostřednictvím žádosti některým ze způsobů stanovených níže. O opatřeních přijatých na základě Vaší žádosti Vás budeme informovat do jednoho měsíce od obdržení žádosti, nejpozději však do tří měsíců od obdržení žádosti, byla-li lhůta v případě odůvodněné potřeby prodloužena.

V důsledku omezení zpracování osobních údajů můžeme předmětné osobní údaje nadále ukládat, avšak zpracovány mohou být pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu. V těchto případech budete předem upozorněn na to, že omezení zpracování bude zrušeno.

Právo na informace

Prostřednictvím těchto Zásad a případně dalších oznámení o zpracování osobních údajů Vás budeme stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem informovat o zpracování Vašich osobních údajů, a to v okamžiku, kdy od Vás získáváme osobní údaje. Pokud nezískáváme osobní údaje přímo od Vás, poskytneme Vám informace v přiměřené lhůtě po jejich získání, ale nejpozději do jednoho měsíce.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, sdělíme Vám informace, které požadujete nebo jež nám ukládají právní předpisy.

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, poskytneme Vám na Vaši žádost bezplatně kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů můžeme účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům na pořízení těchto kopií. Právem získat kopii zpracovávaných osobních údajů nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Jestliže podáte žádost v elektronické formě, budou informace poskytnuty v běžně používané elektronické formě, ledaže ve své žádosti uvedete, že požadujete jiný způsob poskytnutí informací.

Právo na opravu

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají a na doplnění neúplných osobních údajů s přihlédnutím k účelům zpracování, a to i prostřednictvím poskytnutí dodatečného prohlášení. Veškeré opravy osobních údajů oznamujeme jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, pokud je to možné s vynaložením přiměřeného úsilí. Pokud to požadujete, informujeme Vás o takto informovaných příjemcích.

Právo na výmaz / právo být zapomenut

Vaše osobní údaje vymažeme bez zbytečného odkladu, pokud je dán některý z níže uvedených důvodů:

Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

odvoláte souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;

proti zpracování Vašich osobních údajů vznesete námitku a zároveň neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;

Vaše osobní údaje byly zpracovávány protiprávně;

Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené právem Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Společnost vztahuje;

osobní údaje dítěte byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti učiněnou přímo dítěti.

Výše uvedené neplatí, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné:

pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování osobních údajů podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na naši Společnost vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je naše Společnost pověřena;

z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;

pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by využití práva na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;

pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Veškeré výmazy osobních údajů oznamujeme jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, pokud je to možné s vynaložením přiměřeného úsilí. Pokud to požadujete, informujeme Vás o tom, kteří příjemci osobních údajů byli takto informováni.

Pokud na základě jedné z výše uvedených výjimek odmítneme Vaše osobní údaje vymazat, informujeme Vás o tom ve lhůtě jednoho měsíce od doručení žádosti, odůvodníme užití výjimky a poučíme Vás v souladu s požadavky platných právních předpisů.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

Popíráte-li přesnost osobních údajů; v tomto případě bude zpracování omezeno na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;

zpracování osobních údajů je protiprávní, odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;

osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

uplatnil/a jste právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů; v tomto případě bude zpracování omezeno, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými zájmy.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste nám poskytl, a které jsou zpracovávány automatizovaně, pokud je současně splněna některá z níže uvedených podmínek:

osobní údaje jsou zpracovávány pro konkrétní účel/-y na základě Vašeho souhlasu;

jedná se o zvláštní kategorii osobních údajů zpracovávaných pro jeden nebo více stanovených účelů na základě výslovného Vašeho souhlasu; nebo

zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste Vy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.

Vaše osobní údaje přeneseme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Námi získané osobní údaje jste oprávněn/a předat jinému správci osobních údajů. Ve své žádosti můžete zvolit, zda máme osobní údaje poskytnout Vám nebo zda využijete právo na to, aby Vaše osobní údaje byly naší Společností předány přímo jinému správci/zpracovateli, je-li to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku

V případě zpracování osobních údajů na základě právního titulu oprávněného zájmu naší Společnosti máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, které v námitce popíšete. Námitku můžete podat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže.

V případě obdržení námitky přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat (ponecháme si je pouze uložené) a provedeme posouzení, zda máme závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo zda Vaše osobní údaje potřebujeme pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků. Pokud dojdeme k závěru, že takové důvody máme, informujeme Vás o tom, a budeme ve zpracování osobních údajů pokračovat. Pokud naopak dojdeme k závěru, že dostatečné důvody pro zpracování osobních údajů nemáme, informujeme Vás o tom, zpracování ukončíme a provedeme výmaz osobních údajů.

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování

Vaše osobní údaje zpracováváme s respektem k Vašemu právu nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování osobních údajů, které se Vás významně dotýká, a to včetně profilování.

Při správě Vašich osobních údajů Vás však můžeme učinit předmětem automatizovaného rozhodnutí, pokud je takové rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a námi, nebo pokud je rozhodnutí povoleno právním předpisem Evropské unie nebo českého právního řádu současně vhodně zajišťujícím ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo pokud k takovému rozhodnutí udělíte výslovný souhlas.

Právo podat stížnost

Nesouhlasíte-li s naším vyřízením Vaší žádosti, můžete proti našemu postupu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů:

elektronicky na e-mailové adrese posta@uoou.cz;

prostřednictvím datové schránky ID: qkbaa2n;

telefonicky na čísle +420 234 665 111; nebo

písemně na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,

případně u jiného příslušného dozorového úřadu členského státu Evropské unie.

8. Jak uplatnit Vaše práva a jak získat bližší informace o zpracování Vašich osobních údajů
Pro uplatnění Vašich výše uvedených práv a v případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad nebo zpracování Vašich osobních údajů kontaktujte:

EPG Central Most s.r.o.,
Náměstí Republiky 1078/1, Praha 1, 11000, Česká republika
Telefon: +420 225 770 500
E-mail: info@epg-gpi.cz

9. Bezpečnost osobních údajů
Naše Společnost přijala určitá opatření pro zabezpečení osobních údajů tak, abychom zajistili plnou důvěrnost a integritu Vašich osobních údajů. Tato bezpečnostní opatření byla přijata s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracovávání i k pravděpodobným a různě vážným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, abychom zajistili úroveň zabezpečení osobních údajů odpovídající danému riziku zejména náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů nebo neoprávněnému přístupu k nim.

Abychom uchovali Vaše osobní údaje v bezpečí, používáme počítačová zabezpečení, jako je např. firewall. Zavedli jsme odpovídající fyzické, elektronické a procesní zabezpečení a využíváme spolehlivé poskytovatele IT služeb. Rovněž jsme zavázali zaměstnance Společnosti a další osoby pověřené nakládáním s osobními údaji v pracovních smlouvách a dohodách mlčenlivostí a závazkem nakládat s osobními údaji výhradně dle našich pokynů.

Vzhledem k povaze internetu bychom Vás však rádi upozornili na skutečnost, že v rámci přenosu osobních údajů prostřednictvím internetu mohou existovat jisté bezpečnostní mezery (např. komunikace prostřednictvím e-mailu) a že úplná ochrana osobních údajů zamezující přístupu třetích osob není možná.

V případě kamerových záznamů umožňujeme přístup pouze oprávněným osobám a jen v odůvodněných případech. Každý přístup ke kamerovému záznamu je řádně logován. Zaměstnanci osoby provozující kamerový systém jsou řádně a pravidelně proškolováni ohledně bezpečného nakládání s osobními údaji.

10. Účinnost těchto Zásad
Tyto Zásady nabývají účinnosti dne 01.06.2019. Naše Společnost si vyhrazuje právo tyto Zásady průběžně měnit tak, aby vždy splňovaly zákonné požadavky nebo aby odrážely změny týkající se našich služeb. Tyto Zásady jsou revidovány a aktualizovány v nepravidelných intervalech. Aktuální verze zásad je vždy k disposici na internetové adrese www.centralmost.cz.

Cookies, které jsou použity na této webové stránce:

[borlabs-cookie type="cookie-list"/]

Transparentnost a kontrola

Kliknutím na tlačítko upravíte vybrané cookies.
[borlabs-cookie type="btn-cookie-preference" title="Customize cookie selection"/]
Skip to content