Search
Generic filters

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Tímto uděluji společnosti EPG Central Most s.r.o., sídlem náměstí Republiky 1078/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 05821576, vedené u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 269754 (dále jen „EPG“), v souvislosti s mou účastí ve spotřebitelských soutěžích pořádaných EPG (dále jen „Soutěže“ či jednotlivě jen „Soutěž“), tento informovaný souhlas se zpracováním mých osobních údajů, jež jsem společnosti EPG dobrovolně poskytl/a
v souladu s obecně závaznými právními předpisy pravujícími ochranu osobních údajů.
Výslovně souhlasím s tím, aby společnost EPG zpracovávala níže uvedené osobní údaje
(dohromady dále jako „Osobní údaje“) pro tyto účely a v uvedeném rozsahu:

 •  účel: propagace a marketing Soutěže na webových portálech, sociálních sítích či na jiných reklamních materiálech EPG; rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, emailová adresa, profil na sociálních sítích, okres trvalého bydliště.
 • účel: vytvoření, použití a zveřejnění fotografií či jiných obrazových, zvukových nebo
  audiovizuálních záznamů s mojí podobiznou pro propagační a marketingové účely
  Soutěže, a to včetně jejich zveřejnění na sociálních sítích či na webových portálech
  EPG; rozsah zpracovávaných osobních údajů: fotografie, popř. jiné obrazové, zvukové či
  audiovizuální záznamy z akcí pořádaných v souvislosti se Soutěží.
  Souhlas se zpracováním Osobních údajů uděluji společnosti EPG k výše uvedeným účelům a ve výše uvedeném rozsahu po dobu po dobu tří let od zahájení Soutěže nebo do odvolání tohoto souhlasu. Nad rámec takto stanovené doby je EPG oprávněna zpracovávat Osobní údaje po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy nebo po dobu potřebnou k vymáhání práv EPG vůči mojí osobě, případně dokud nenastane jiná okolnost, jež může mít za následek ukončení
  zpracování osobních údajů (např. ukončení existence Klubu, ukončení Klubových soutěží apod.). Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem
  nebo manuálně a budou vždy dostatečně zabezpečeny a chráněny před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám.
  Jsem srozuměn/a s tím, že společnost EPG je oprávněna za podmínek stanovených platnými právními předpisy předat mé osobní údaje za účelem dalšího zpracování osobám (příjemcům),
  které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Společnost EPG tak může za výše uvedených podmínek předat mé osobní údaje níže uvedeným kategoriím příjemců:
 • členové korporátní skupiny společnosti EPG,
 • správce webového portálu www.centralmost.cz,
 • správce obchodního centra OC Central Most, se sídlem na ulici Radniční 3400, Most
  (dále jen „Obchodní centrum“),
 • dodavatel zajišťující správu Klubu,
 • externí subjekty pořizující mou podobiznu či jiné obrazové, zvukové nebo audiovizuální
  záznamy.
  Potvrzuji, že jsem srozuměn/a s tím, že jsem oprávněn/a požadovat přístup k Osobním údajům, opravu nebo výmaz Osobních údajů, jakož i omezení zpracování Osobních údajů a že mám právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů a právo na přenositelnost Osobních
  údajů. Jsem si vědom/a toho, že mohu veškerá shora uvedená práva uplatnit prostřednictvím:
 • mého uživatelského účtu v případě soutěží pořádaných pro členy Klubu,
 • e-mailové adresy info@epg-gpi.cz v případě ostatních soutěží.
  Potvrzuji, že jsem srozuměn/a s tím, že mám rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním
  Osobních údajů.
  Jsem srozuměn/a s tím, že tento souhlas mohu kdykoli odvolat prostřednictvím:
 • mého uživatelského účtu v případě soutěží pořádaných pro členy Klubu,
 • e-mailové adresy info@epg-gpi.cz v případě ostatních soutěží.
  Společnost EPG bude odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů respektovat.
  Potvrzuji, že jsem rovněž srozuměn/a s tím, že bližší informace o zpracování mých osobních údajů společností EPG v souvislosti výše uvedeným účelem zpracování Osobních údajů lze nalézt v dokumentu „Zásady o ochraně soukromí“ dostupném na webové adrese Obchodního
  centra www.centralmost.cz.
  Potvrzuji, že vyjadřuji své svobodné, konkrétní, informované a jednoznačné svolení ke zpracování mých Osobních údajů.
Skip to content